• Zadzwoń: 507 985 724

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe:

  • uprawnienia elektryczne G1
  • uprawnienia energetyczne G2
  • uprawnienia gazowe G3
  • wózki jezdniowe podnośnikowe
  • suwnice
  • podesty ruchome
  • żurawie stacjonarne
  • hakowy

Uprawnienia elektryczne SEP G1 przeznaczone są dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, takich jak sieci urządzeń i instalacje o napięciu do 1kV lub większych, zespołów prądotwórczych, urządzeń do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektrycznych sieci trakcyjnych, urządzeń do elektrolizy, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Uprawnienia energetyczne SEP G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Uprawnienia SEP G2 obejmują kotły parowe oraz wodne, sieci i instalacje cieplne, kotły przemysłowe, sprężarki, itp.

Uprawnienia gazowe G3 skierowane są dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych, takich jak: urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu, urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie, urządzenia do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe), sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu), urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, turbiny gazowe, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do ww  sieci, urządzeń i instalacji.

Kursy G1 (elektryczne), G2 (energetyczne) i G3 (gazowe) kończą się egzaminem państwowym przed komisją państwową. Wydawane uprawnienia kategorii G1, G2 i G3 są ważne przez 5 lat.

Zaświadczenia kwalifikacyjne dla urządzeń objętych dozorem technicznym potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie muszą posiadać osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu; kurs prowadzony jest w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych u klienta.

Top